Käyttöehdot

Muokattu viimeksi

Yleistä

Tämä sopimus sisältää  Matkasuomi.fi-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Palvelu käsittää verkkojulkaisun, lento- ja majoituskohteiden ja muiden palveluiden tarjonta- ja saatavuustietoa välittäviä palveluja ja muita vastaavia palveluja samoin kuin linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille ja muihin palveluihin.

Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Termit

”Palvelu” tarkoittaa Matkasuomi.fi -palvelua

”Aineisto” tarkoittaa Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

”Käyttäjä” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

”Järjestelmä” tarkoittaa laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Palveluntarjoaja ylläpitää Palveluita.

”Kumppani” tarkoittaa Palveluntarjoajan sopimuskumppania, joka markkinoi palveluitaan, ml. Kohteita, Palvelun kautta.

”Kohde” tarkoittaa Palvelussa markkinoitavaa Kumppanin palvelua, kuten matkanjärjestys-, majoitus- tai lentopalvelua tai niiden yhdistelmää.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa Go Digital Oy:tä

Sopijapuolet

Tätä sopimusta sovelletaan Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua.

Palvelun käyttäminen

Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä (uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröityminen).

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Käyttäjän rekisteröitymistä, Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja Palvelua käyttämällä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tätä käytäntöä, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytön osalta, sopimus tulee Käyttäjän taholta voimaan, kun Käyttäjä on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot Palveluun liittyvillä www-sivuilla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Kuluttajan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

Lue tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan Aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Palvelun sisältö ja vastuu Palvelusta

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Palveluntarjoaja vastaa vain itse Palveluun tuottamansa Aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja vastaa vain itse tuottamistaan, palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin, tai toisen palveluntarjoajan sisältöä esitetään Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelussa markkinoiduista Kohteista, niiden saatavuudesta taikka muutoin Palvelun kautta saatavilla olevista virheellisistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista taikka näistä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu Kohteista, niistä annetuista tiedoista ja sopimusehdoista on yksin Kumppanilla.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen, ml. Kumppanien, verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei ole valmismatkalaissa (1079/1994) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä, vaan tarjoaa Palvelun välityksellä ainoastaan markkinapaikan Kohteiden tarjoamista varten.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään internetverkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan, ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lopettaa Palvelun tuottaminen.

Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä tai erillistä sopimista kolmansien osapuolten, kuten Kumppanien, kanssa.

Käyttäjällä on oikeus vedota Palvelun virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Kaikki Palvelua koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palvelun palautelomakkeen kautta. Kaikki Kohteita koskevat reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Kumppanille.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Palveluntarjoaja ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Henkilötiedot ja tietoturva

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjän tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa, ellei yritystoimintaa järjestellä tai yritystä myydä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla, kun Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Palveluntarjoaja käyttää kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistä Palvelusta ja muista verkkosivustoista saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää Käyttäjää kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia.

Lue tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Kohdennetun mainonnan rajoittaminen

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, Käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata päätelaitteen asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan tyhjentää siihen asti kerätyt evästetiedot. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä digipalveluissa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen. Lue lisää evästeistä.

Käyttäjä voi estää käyttäytymistiedon keräämisen käyttämiemme järjestelmien osalta alla olevien linkkien kautta: Google Analytics ja Googlen mainosasetukset.

Muiden käyttämimme järjestelmien (kuten Adform) ja muiden kolmansien osapuolten tekemään kohdentamiseen voi vaikuttaa IAB Europen itsesääntelymallin puitteissa täällä.

Käyttäjän tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Mainokset ja ilmoitukset verkkosivustolla

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Palveluntarjoajan viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Käyttäjästä, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Palveluntarjoajan vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

Tutustu tarkemmin mediamyynnin ehtoihimme.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvään journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Palveluntarjoaja ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se palveluntarjoajalle julkaistavaksi. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä Aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien osapuolten esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoaja ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/) otettuaan ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan (http://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa ehtoja ja muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet yrityskaupan tai toiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä kolmannelle osapuolelle.